Konceptet

Ett koncept som bidrar till långsiktigt lönsam fastighetsutveckling för människa och miljö


Samhället står inför ett paradigmskifte med stora utmaningar inom miljö och klimat. Självförsörjande Hus är djupt engagerade i denna omställning, och vi medverkar till att utforska och utveckla koncept för hur framtidens fastigheter kan byggas och nyttjas hållbart.

Enligt Svanenbarometern 2021 är 77 % av svenskarna oroliga för miljö och klimat - men endast 18 % agerar så klimat- och miljövänligt som de skulle vilja. Här ser vi potentialen att underlätta för fler att leva, arbeta och driva företag i linje med sin inre vilja.

Vi har en holistisk syn med fyra fokusområden som synliggör hela byggnadens livscykel. På detta sätt optimerar Självförsörjande Hus förutsättningarna för hållbarhet och att i balans nyttja våra tillgångar via förnybar energi och återbruk.

Tillsammans med samarbetspartners utvecklar vi fastigheter och tekniker med olika användningsområden som är hållbara för framtida generationer. Med våra innovativa metoder, unika resursanvändning och cirkulära processer kan vi bidra och stödja en hållbar fastighetsutveckling.

Källa och bild: Svanenbarometern 2021

Husets livscykel

Självförsöjande Hus grundar sin holistiska syn på hela husets livscykel - i hela processen från produktion till förvaltning och slutskede. För att uppnå detta har vi delat in vårt byggkoncept i fyra fokusområden vilket gör att vi kan uppnå en miljöanpassad cirkulär byggnadanvändning där god resursanvändning och kloka avvägningar för miljön får genomslag.

BYGGNATION OCH PROJEKTERING

1. Material med lägsta möjliga C02-avtryck över fastighetens livscykel.

2. Flexibel konstruktion för framtida behov av anpassningar och demontering.

3. Val av plats, energikälla och självförsörjningsgrad.

BRUKSSKEDE

4. Låg förbrukning av energi och färskvattenanvändning.

5. Låga uppvärmnings- och underhållskostnader.

6. Möjlighet till självförsörjande odlingsutrymmen och vinterträdgård.

7. En tillgänglighetsanpassat och smart byggnad.

8. Ett välgestaltat hus med frisk inomhusmiljö.

9. Flexibla planlösningar med möjlighet till flertalet användningsområden.

DEMONTERING OCH ÅTERVINNING

10. Lång livslängd genom smarta materialval.

11. Så få material som möjligt i byggnaden.

12. Lätt att demontera, återanvända och materialåtervinna.

Våra fokusområden

En miljöanpassad och cirkulär byggprocess

Hög självförsörjningsgrad

Låga energi- och underhållskostnader

Livslång hållbarhet med flexibel användning

En miljöanpassad och cirkulär byggprocess

En av grunderna i vårt byggnadskoncept är det modulära byggandet i miljöanpassad betong med lång livslängd. Centralt för detta är kontroll och kunskap i inköpsprocess samt utförande. Tillsammans med vår samarbetspartner bygger vi i en kontrollerad miljö. Vi har utvecklat en resurseffektiv produkt och fokuserat på följande delar:

 • Egenutvecklad betongkonstruktion för minskat klimatavtryck i stommen reducerat mellan 30-50% jämfört med Boverkets/KTH:s rapport*

 • Minskad cementmängd i stommen, med potential för att i nuläget minska mängden betong med upp till 35%, nivå 2-3 enligt Svensk Betong*

 • Spårbarhet av inbyggda material

 • Reducerat antal material i byggnaden

 • Fossilbantning genom reducering av främst plast

 • Inget organiskt material i stommen

 • Återanvändning och materialåtervinning

 • Kan produceras som både sandwich- och halvsandwich-element med olika fasadmaterial som trä, plåt, puts, betong, tegel m. fl.

*Boverkets/KTH:s rapport Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader, 2021

*Svensk Betong Vägledning Klimatförbättrad betong utgåva 2, 2022

Hög självförsörjningsgrad

Energiförsörjning

En stor del av miljöpåverkan i ett hus är energiåtgången under drift. Vårt koncept möjliggör att i hög grad bli självförsörjande på energi och hushållsel. Energi krävs för de flesta av byggnadens löpande funktioner så som ventilation, uppvärmning, kyla och drift. Genom att kombinera solceller med den senaste styrtekniken för ventilation och energihushållning skapar vi förutsättningar för ett effektivt energisystem som ska bidra till en ökad självförsörjningsgrad under alla årstider.

Systemet kombinerar bergvärme, solceller, isolerande material samt en effektiv ventilation genom åtgärder för att värma eller kyla inkommande luft.

Tillvaratagande och uppsamling av regnvatten

Genom att samla upp fastighetens regnvatten i vattentankar sparar vi effektivt på dricksvatten genom att regnvattnet nyttjas för att bevattna odling av frukt, grönt och trädgård.

Vår ambition på sikt är att regnvattnet även ska nyttjas för att ersätta dricksvattnet i WC-spolning, tvätt och dusch - vilket har potential att minska konsumtionen i hem och hos företag avsevärt, ända upp till 50%. Delar av dessa åtgärder är dock endast möjligt när byggnaden har enskilt avlopp.

Odling av mat och livsmedel

Med hjälp av innovativa och smarta vattenbaserade odlingssystem (så kallade hydroponiska eller akvaponiska odlingar) skapar vi hus med goda betingelser för odling inomhus året om. Vattenbaserade odlingssystem är mycket resurseffektiva och ger goda skördar. Vi strävar efter att skapa system med hög grad av autonomi - det ska vara enkelt att odla sin egen mat.

Våra hus projekteras och förbereds för att odlingen ska kunna fungera bra och ge god avkastning - i nuläget kan du som användare odla en stor bredd av frukt, bär och grönsaker. Därtill kan fisktank kopplas på systemen för komplementär produktion av protein.

Låga energi- och underhållskostnader

Genom att kombinera robusta material och teknisk utrustning i byggnaden skapar vi en fastighet med låg energiförbrukning och minimalt underhåll inkluderar åtgärder så som:

 • Bergvärmesystem.

 • Solceller och batteri/energilagring.

 • Klimat- och ventilationssystem som till stor del består av återvunnet glas.

 • Inga organiska material i stommen, materialen är därmed kostnadseffektiva att underhålla.

 • Liten eller ingen risk för fuktskador i stomme eller inredning.

 • Vi undviker att blanda material och väljer så få material som möjligt, detta gäller exempelvis klimatskal (väggar av betong) men även fönster (med aluminiumkarmar), samt ek i inredning och dörrar.

 • Betongstommen är ett slitstarkt val av material som väl klarar påfrestningar så som brand- och ljudkrav och har lång hållbarhet.

Genom att innovativt kombinera punkterna ovan skapar vi goda förutsättningar för ett plusenergihus.


Livslång hållbarhet med flexibel användning

Livslång hållbarhet i ett livsstilshus

För våra Självförsörjande Hus är missionen livslång hållbarhet. Det innebär i praktiken att huset ska stödja de boende eller arbetande till att välja, vilja och kunna agera mer miljö- och klimatvänligt. Det innebär även ett flexibelt hus som går att nyttja på olika sätt beroende av användningsområde, behov och intressen. 

Vi har tillsammans med inredningsarkitekter tagit fram ett miljövänligt inredningskoncept med inspiration från omkringliggande natur samt hållbara och robusta material. I vårt prov- och experimenthus i Enköping kommer detta till sin rätt.

Vinterträdgård och odlingsutrymme

En central kvalitet i konceptet är vår vinterträdgård. Här går att leva och verka i förlängd säsong. Med natur och grönska som en naturlig del av inomhusmiljön skapar vi förutsättningar för en god och hälsosam miljö. Med natur i byggnaden reduceras stress och skapar en trivsam mötesplats.

I konceptet ingår också möjlighet och utrymme för en hydroponisk odling, en vattenbaserad odling. Här får du alltid färska grönsaker och kryddor till lunch. Samma koncept kan även användas i restaurangverksamhet eller annan verksamhet.

Lätt att leva hållbart

Det ska vara lätt att göra rätt. Enligt denna devis har flera av byggnadens funktioner utvecklats. Husets drift styrs av automatiska system som vid behov går att programmera om och finjustera efter era behov. Här finns gott om plats för hantering av skördad frukt och grönt samt generösa utrymmen för bland annat återvinning och sortering, samt gott om förvaringsutrymmen.