Vårt prov- och experimenthus

Självförsörjande Hus har designat och byggt ett hållbart hus med fokus på att minimera påverkan på miljön samtidigt som det ger en attraktiv och hälsosam livsstil för sina hyresgäster.

Vi har utvecklat en process med fyra fokusområden som inkluderar både människans och byggnadens hela livscykel.

Här är några av de funktioner som vi på Självförsörjande Hus inkluderar:

Effektiv design: 

Byggnaden utformas för att minimera sin energiförbrukning. Det uppnås bland annat genom en egenutvecklad klimatsmart betongstomme som kombineras med användning av högeffektiv isolering, fönster och luftåtervinningssystem. Även installationer har utformats för att på ett enkelt sätt kunna underhållas och återanvändas för långsiktig hållbarhet. Tillsammans med rumsliga kvaliteter skapar detta förutsättningar för en byggnad som kan variera och vara flexibel i sitt användningsområde över tid.

Byggnadens material:

Val av material som har bedömts och valts på ett ansvarsfullt sätt i syfte att minska underhåll och för att öka användningen av återvunnet råmaterial, med konsekvensen att vi även minskar byggnadens kort- och långsiktiga klimatpåverkan.

Förnybara energikällor:

Med en kombination av bergvärme, solpaneler, markkyla/markvärme och batterisystem har vi installerat ett system i syfte att generera energi för både egen förbrukning och bidra till samhället i stort.

Hållbara transporter:

Anläggningen har faciliteter för cykelparkering och laddningsstationer för elfordon. Vi uppmuntra invånarna att använda hållbara transportsätt.

 

Odling och gröna ytor

Invändigt och utvändiga odlingssystem med vinterträdgård för enskilt eller gemensamt bruk i syfte att främja självförsörjning, biologisk mångfald och sociala aktiviteter. Grönskan har även effekter för inomhusklimatet genom att det förbättrar luftkvaliteten och minskar stress.

Vattenhushållning:

En vattenhushållning som sparar resurser och nyttjar regnvatten som en resurs. Detta uppnås genom att använda lågflödesfixturer, uppsamling av regnvatten och återvinningssystem för gråvatten.

Avfallsminskning: 

I första hand har vi projekterat och byggt för att underlätta för löpande underhåll. Om systemets tekniska livslängd uppnås ska det vara lätt att ersätta tekniska system och återanvända byggnadsdelar. Återvinning och kompostering uppmuntras i alla led. Materialåtervinning är vårt slutskede, och vi underlättar för detta, genom att material och komponenter kan tillvaratagas ansvarsfullt för att minimera mängden avfall som hamnar på deponier.