Vår tjänst

Vår tjänst består av att vi utifrån vårt innovativa byggkoncept med ett holistiskt perspektiv leder er i arbetet med att utveckla fastigheter för en hållbar, resurseffektiv och miljöanpassad framtid.

Vi särskiljer oss i branschen genom ett egenutvecklat stomkoncept, samt förmågan att bistå med hållbara lösningar genom alla delar av samhällsbyggnadsprocessen, från ax till limpa. Vårt perspektiv är långsiktigt och avser husets hela livslängd i allt från idéskisser, projektering, genomförande, bruksskede samt till demontering och återvinning.

Vi mäter och tydliggör miljöpåverkan och värde via våra fyra fokusområden. Där val och påverkan tydliggörs vid projektering och uppförandet, underhåll och driftskostnader, användningsområden, grad av självförsörjning, samt vid återanvändning eller återvinning.

Steg 1Steg 2


Steg 3Steg 4

Vår tjänst innebär att vi tillsammans med vår beställare tar fram nyckeltal och en gemensam målbild med utgångspunkt utifrån våra fokusområden.

Vi gestaltar och redovisar ett underlag för detaljplan, bygglov eller markanvisning i enlighet med era önskemål och i nära samarbete.

Tillsammans med våra samarbetspartners tas ett underlag fram avseende konstruktion och tekniklösningar för att kunna bygga enligt uppsatta mål.

Vi erbjuder oss även att utforska olika samarbetsformer i projekt och att bistå under genomförandefasen.