Frågor & svar

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna som rör Självförsörjande Hus arbete. 

Hittar du inte svaret? Ta kontakt med oss och ställ din fråga nedan.

Vad är unikt med Självförsörjande Hus?

Med vår egenutvecklade (cirkulära och klimatanpassade) stomme i betong tar vi ett helhetsgrepp kring framtidens fastighetsutveckling. Genom ett holistiskt förhållningssätt som sträcker sig genom byggnadens hela livscykel kan vi synliggöra både lönsamhet, drift- och förvaltning, slutskede samt miljönyttorna tidigt i våra projekt. Detta ger oss goda förutsättningar att skapa fastigheter där vi hushåller med våra naturresurser, ökar självförsörjningsgraden för de boende, samt maximerar livslängden i varje enskild produkt. 

Varför använder ni en betongstomme och inte en trästomme?

På samhällsnivå tror vi starkt på betongen som material i stommen då cementindustrin påbörjat en omställning, och betongens klimatpåverkan är lättöverskådlig och därmed enklare att åtgärda och i regel sänka. Vi bygger med klimatförbättrad betong och vår egenutvecklade konstruktion medför ett 40-50% lägre klimatavtryck än referensvärdet i Boverkets/KTH:s rapport Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader, 2021. För att sätta detta i relation till virket som skogsindustrin tillverkar vill vi belysa den debatt som pågår om överutnyttjandet av våra skogliga habitat (se referenslistan nedan). Ca 80% av ett träd blir till kortlivade produkter så som papper - vilka eldas upp i våra kraftvärmeverk - vilket skapar stora utsläpp av CO2-ekvivalenter som inte registreras i statistiken. Knappa 20% blir till virke (kolsänka) i våra byggnader. Därutöver genererar kalhyggen stora utsläpp varje år då trädens rötter bryts ned. Det totala utsläppen från skogsindustrierna skulle mer än fördubbla Sveriges nationella utsläpp, om de räknades med i den officiella statistiken. Vi efterfrågar därför ett hållbart nyttjande av skogen (som är ett av få sätt att binda koldioxid från luften till marken) och att alla källor för CO2-ekvivalenter i Sverige ska redovisas så att vi kan bilda oss en bättre uppfattning om hur samhället kan klara av Parisavtalets ambitioner.

Trä är ett material vi varken vill eller bör vara utan, men det ska i likhet med betongen användas på ett optimerat och effektivt sätt, med förstånd. Detta är nödvändigt om vi vill underlätta omställningen av samhället och samtidigt bidra till mervärden som Självförsörjande Hus vill skapa i sina projekt. 

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/skogsindustrin-varsta-utslapparen

https://fof.se/artikel/skilj-pa-skogen-och-skogsindustrin/

https://second-opinion.se/utslapp-kan-inte-bekampas-med-utslapp/

https://www.dn.se/sverige/forskarnas-varning-skogen-gar-fran-kolsanka-till-utslappskalla/

https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/skogsindustrins-skeva-teser-ar-en-fara-for-sverige/utm_campaign=AH_22_08_02_nurture_artikel_oppen&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

Vad är fördelarna med en betongstomme?

Vi tror att rätt material på rätt plats skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar byggnad. Betongen har goda egenskaper när det gäller att hantera och förebygga brand, buller och fuktskador. Betongen har en mycket lång livstid och ger även möjlighet till cirkulära flöden för återanvändning och/eller återvinning i nästa skede. Genom att nyttja betongens värmetröghet kan vi skapa effektiva energisystem i våra byggnader som håller över lång tid.